Stadgar SWB Malmöhus 2016-03-16

§1 Föreningen som är en ideell förening, utgör en sammansätt av uppfödare av varmblodshästar samt övriga för varmblodshästen intresserade personer.

§2 Föreningens målsättning är att i samarbete med SWB, länets Hushållnings-sällskap samt eventuellt andra intressenter verka för en rationell utveckling av varmblodsaveln och att tillvarata uppfödarnas intressen.

§3 Medlemskap i föreningen kan erhållas av personer som är beredda att verka för föreningen och dess intressen och ändamål. Medlemsavgiften beslutas av årsmötet.

§4 Medlem som bryter mot stadgarna eller motarbetar föreningens målsättning kan av styrelsen uteslutas.

§5 Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§6 För föreningens ekonomiska förbindelser ansvarar endast med dess egna tillgångar.

§7 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som väljs av årsmötet, bestående av lägst fem och högst tio ordinarie ledamöter. Mandatperioden för styrelseledamöter är två år. Styrelseledamot väljs på sådant sätt att mandattiden endast sammanfaller för högst hälften av antalledamöter. Ordförande väljs av årsmötet för ett år i taget. Övriga befattningar tillsätts genom konstituering inom styrelsen. Styrelsen är besluts för när mer än hälften av hela antalet styrelseleda-möter är närvarande. Vid lika rösttal är ordförandens mening avgörande. Styrelseledamot ska vara medlem i SWB Malmöhus. Styrelsen få utse enskild person som adjungerad ledamot i styrelsen. Adjungerad ledamot har yttrande och förslagsrätt men inte rösträtt.

§8 Styrelsen åligger. Att handha föreningens ekonomi och administration, förbereda ärenden som ska handhas av föreningen, att verkställa av föreningen fattade beslut, att framlägga förslag till arbetsprogram för främjande av föreningens målsättning samt besluta om tid för årsmöte och eventuell extrastämma.

§9 Föreningens firma tecknas av den eller de styrelsen därtill utser.

§10 För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen väljas två revisorer jämte två suppleanter.

§11 Föreningen håller årligen, dock senast under mars månad ordinarie årsmöte. Tid och plats för årsmöte jämte frågor som ska behandlas meddelas medlemmarna genom kallelse på hemsida, email, sociala medier eller eventuellt sms senast två veckor före årsmötet. Tillsammans med kallelse lägges på hemsidan ut verksamhetsberättelse, valberedningens förslag samt eventuella motioner. Motioner lämnas till styrelsen senast åtta veckor före årsmötet. Årsmötet öppnas av föreningens ordförande. Årsmötets protokoll tillsänds SWB.

§12 Vid upplösande av föreningen skall dess tillgångar efter att skulder betalats föras över till nybildad förening eller om den upplöses skall behållningen gå till SWB.

§13 Ändringar av stadgar skall ske på årsmöte med enhälligt beslut eller två möten det ena årsmöte med 2/3 majoritet.